Sepet

Üyelik Sözleşmesi

E -TİCARET SATIŞ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

İşbu sözleşme, aşağıda unvan ve adres verilen taraflar arasında serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır. SATICI, İŞLETME tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kendisine tahsis edilen alanda satış yapmak, İŞLETME’de SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

 

 

İşbu sözleşmenin ekleri ve Web sitesinde sunulan İŞLETME hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

 

İŞLETME ve SATICI ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

 

 

 

1.1-İŞLETME                                                   

:

Adresi                                                                :

Vergi Dairesi No                                            :

Telefon No                                                        :

E-Posta Adresi                                                  :

KEP / E-Tebligat                                                :                                                                                                                       

Mersis No                            :

 

1.2- SATICI

 

Unvanı                                                                :

 

(Sözleşme metninde SATICI olarak ifade edilmiştir.)

Adresi                                                                 :

 

 

Vergi Dairesi No                                            :

Telefon No                                                          :

E-Posta Adresi                                                      :

KEP / E-Tebligat                                                :

 

 

2-.TANIMLAR

 

Platform

:

Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları İŞLETMEye ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.bivarbiyok.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan Platform ile mobil uygulamayı  ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler

:

Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla İŞLETME tarafından Platform’da   sunulan;        ilan        yayınlama,  satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Alıcı

:

Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı

:

Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

İşgünü

:

Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade

eder.

 

 

 

 

3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu sözleşme’nin konusunu, PLATFORM üzerinden İŞLETME ya da İŞLETME’nin belirlediği ortağı tarafından sunulan hizmetlerden, SATICI’ların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tesbiti oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, yalnızca taraflar arasında bağlayıcı olup, İŞLETME tarafından SATICI’ya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. SATICI’lar ile ALICI’lar arasındaki ilişki işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir; İŞLETME işbu ticari faaliyette sadece, SATICI’ya tahsis ettiği alanda reklam verme ve satış yapma hakkı vermektedir. SATICI gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri ve yargı içtihatları çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1   Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle " Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi" yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, İŞLETME’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. (EK 1)

 

4.2   Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. İŞLETME’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle İŞLETME’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

4.3   Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.4   Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için İŞLETME ile tam birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞLETME münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

 

 

4.5   Görsellerin Satıcı tarafından İŞLETME’ye verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın İŞLETME’ye 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6   Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/marka/içerik gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu  olmayı;  bu  bilgi  ve  bel